Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Informe d'arrelament social a Catalunya


L'informe d'arrelament social a Catalunya, emès per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, valora la permanència a l'Estat espanyol, els mitjans econòmics, els vincles familiars, les competències lingüístiques bàsiques i el coneixement de la societat catalana a través de la realització de cursos i la participació en activitats i xarxes socials. L'informe serveix per tramitar l'obtenció de l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.

L'elaboració de l'informe a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) i n'elabora una proposta d'informe.

El servei requerirà quina documentació original s'ha de presentar el dia de l'entrevista.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Terrassa, major d'edat o major de 16 anys (amb l'autorització del seu representant legal), que hagi entrat en territori espanyol com a mínim 3 anys abans de la sol·licitud i sense permís de residència o amb permanència autoritzada per estudis o protecció internacional, o la persona que la representi legalment.

Requisits per sol·licitar el permís de residència i/o treball per arrelament social a l'Estat espanyol

 • Permanència continuada en el territori espanyol per un període mínim de 3 anys anteriors a la sol·licitud
 • No tenir antecedents penals ni a Espanya ni al país d'origen
 • Comptar amb mitjans econòmics (oferta d'un contracte de treball o situacions d'exempció de contracte)
 • Disposar de vincles de primer grau i línia directa a l'Estat espanyol o de l'informe d'Arrelament Social a Catalunya elaborat per la Generalitat de Catalunya
 • Documentació que cal presentar

  És important que la sol·licitud estigui degudament emplenada i signada i que s'aporti la documentació requerida en cada cas.

  Si no és així, es farà un requeriment a la persona titular, o a la persona que la representi legalment, per esmenar la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies mitjançant la Presentació d'instancies i documentació al Registre General de l'Ajuntament (consulteu tràmits relacionats)

  Acreditació d'identitat

  Acreditació de residència

  Acreditació dels mitjans econòmics

  (*) Situacions d'exempció de contracte de treball i documentació a presentar:

  (1) En aquest cas també cal aportar:

  Acreditació dels vincles familiars amb persones residents a l'Estat espanyol

  En aquest cas el servei responsable farà la consulta a les bases de dades municipals

  Acreditacions formatives, de col·laboració en xarxes socials i de competències lingüístiques

  Durant l'entrevista es valora el grau de comunicació en català i castellà. En cas d'entendre i parlar les dues llengües no és obligatori aportar cap certificat lingüístic.

  Els certificats que s'aportin han d'incloure, obligatòriament, la següent informació: nom i cognoms de l'alumne/a, nom i CIF de l'entitat que l'imparteix, data, signatura i càrrec de qui certifica el curs i nombre d'hores. En cas contrari no es tindran en compte.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

  Preu

  Gestió gratuïta

  Compromís en el termini de resolució

  Per part de l'Ajuntament, el temps per elaborar el document proposta és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la instància, sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

  Per part de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils a comptar des de la data de recepció del document proposta.

  Impresos

  Servei responsable

  SECRETARIA D'IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA
  Ca Calabria, 147 (08015 Barcelona)
  Telèfon: 932 701 230
  immigracio.bsf@gencat.cat

  Observacions

 • Consultar els canals per rebre l'informe - Com i quan es notifica la resolució?
 • L'informe caduca als 3 mesos des de la data d'emissió.
 • Més informació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya .

  Per rebre informació i assessorament sobre temes d'estrangeria es poden adreçar a:
  CITE
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 71 66

  AMIC
  Carrer Unió, 23
  Telèfon: 93 780 93 66

  Informació actualitzada el dia 1-8-2019

  La meva carpeta